Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor www.myglossy.nl
Voor Myglossy.nl gelden de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk (pdf downloaden) en de aanvullende algemene voorwaarden op deze pagina. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van My Glossy en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen My Glossy en consument.

 1. Myglossy.nl, gevestigd te Velp, KvK-nummer 09219463, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Myglossy.nl.  
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Opdrachten worden alleen volgens de algemene voorwaarden aangenomen en verwerkt. De koper aanvaardt deze algemene voorwaarden tijdens het bestelproces. Nadat de opdracht verwerkt is, wordt het betreffende bestand bewaard voor eventuele nabestellingen van hetzelfde product, zodat het bestand dan niet opnieuw gemaakt hoeft te worden. 

Artikel 3: Betaling 

 1. Prijzen op Myglossy.nl, in onze e-mails en in reclamemateriaal zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en deze kunnen veranderen en onderling verschillen. Alle prijzen en acties zijn onder voorbehoud van typefouten.
 2. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan. De prijs van uw specifieke bestelling en de verzendkosten worden tijdens het bestelproces weergegeven als onderdeel van de aanbieding, die u accepteert door de betaling uit te voeren, de laatste stap in ons bestelproces. De verzendkosten omvatten geen eventueel toepasbare invoerrechten, heffingen en belastingen, noch kunnen we u daarover informeren, omdat deze worden geheven door het land van uw bezorgadres. We raden aan om voor informatie contact op te nemen met uw lokale belastingkantoor.
 3. Prijzen die worden vermeld zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten, heffingen en belastingen.
 4. Voor kortingscodes en promoties gelden Specifieke voorwaarden. Als een kortingscode is verlopen, is de standaardprijs van toepassing.
 5. Myglossy.nl bevat informatie over de verschillende betaalmethoden die voor onze klanten beschikbaar zijn. Zoals hierboven is aangegeven, plaatst u de bestelling door een betaling uit te voeren in ons bestelproces. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en wordt de overeenkomst samengesteld, ervan uitgaande dat het uploaden van uw foto‘s is geslaagd. Nadat we uw betaling hebben ontvangen, tonen we u een bevestiging op de website en sturen we u een bevestiging per e-mail.
 6. Indien u voor de betaalmethode “achteraf betalen met Billink” kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering worden op het moment van bestelling door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de factuur zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd in haar systeem. Deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerechtvaardigde marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van bestellingen in de uitvoering van het acceptatiebeleid van overige bij Billink aangesloten organisaties en/of webshops. Billink behoudt zich het recht voor om uw verzoek om gebruik te maken van achteraf betalen te weigeren, eventueel onder opgave van redenen. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke (handels)rente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 7. Voor achteraf betalen via Billink voor Belgische klanten geldt dat de niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.
 8. Indien u kiest voor de betaalmethode achteraf betalen via Klarna dan gelden ook de aanvullende algemene voorwaarden van Klarna en het privacybeleid van Klarna. Beiden kunt u raadplegen via onderstaande links:

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Cadeaucodes zijn niet inwisselbaar voor geld. My Glossy behoudt het recht om de actievoorwaarden te wijzigen of de kortingsactie te beëindigen. Niet ingewisselde cadeaucodes blijven eigendom van My Glossy.
 3. Levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.  
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 
Artikel 5: BTW
Bijna alle producten van My Glossy vallen onder het BTW tarief van 9% BTW. Zakenlijk drukwerk valt onder het BTW tarief van 21%.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Omdat de producten op www.myglossy.nl zijn gepersonaliseerd en worden gemaakt door de koper of iemand die daarvoor door de koper is aangewezen hebben onze klanten niet het recht op intrekking van de overeenkomst. De consument beschikt daarmee niet over een herroepingsrecht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Myglossy.nl heeft als doel een betrouwbare leverancier te zijn van kwalitatief hoogwaardige producten. Klachten door leveringen die niet voldoen aan de verwachting van de koper kan de koper dit binnen 2 weken na levering melden via een email naar Myglossy.nl of via het contactformulier op www.Myglossy.nl. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.
 2. De producten die www.myglossy.nl levert, beschikken over de kwaliteit en prestaties die normaal zijn voor goederen van hetzelfde type en die u naar alle redelijkheid kunt verwachten. De kwaliteit van onze afdrukken is afhankelijk van de kwaliteit van de digitale afbeeldingen die de koper uploadt en derhalve kan Myglossy.nl claims op basis van verschillen in kleuren tussen een afdruk en het oorspronkelijke digitale beeld niet accepteren.
 3. Als u de digitale fotobestanden van uw account verwijdert of uw account volledig opheft, zullen wij niet in staat zijn om uw bestelling opnieuw af te drukken.
 4. Myglossy.nl is niet verplicht om een oplossing aan te bieden voor een product dat is beschadigd als gevolg van onjuist gebruik door de klant of door normale slijtage.

Artikel 8: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   

Artikel 9: Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. De koper is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan Myglossy.nl verstrekte (beeld)materialen. Myglossy.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door koper verstrekte bestanden.
 2. Myglossy.nl wijst erop dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privédoeleinden), of deze te bewerken. Indien Myglossy.nl vaststelt dat het aangeboden materiaal door de koper niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zal Myglossy.nl hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden / gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de koper vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de koper berusten.

Artikel 10: Levering

 1. Myglossy.nl streeft ernaar alle opdrachten binnen 5 werkdagen na bestelling te verzenden. Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht. Myglossy.nl produceert ook buiten kantoortijden, bij het plaatsen van de bestelling is er akkoord gegeven van het drukken van de bestanden, er kunnen geen aanpassingen gedaan worden nadat de bestelling is geplaatst.

Artikel 11: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Myglossy.nl is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.