Privacybeleid

Hieronder staat ons privacy beleid beschreven. Hierin vind je hoe wij omgaan met jouw gegevens en privacy. Naast dit vastgelegde beleid willen we je verzekeren dat wij er alles aan doen om je gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Vanzelfsprekend zullen wij jouw gegevens nooit delen met of verkopen aan derden voor andere doeleinden dan het uitvoeren en optimaliseren van onze dienstverlening.

Jouw persoonsgegevens

Op de website van My glossy maak je zelf magazines, brochures, boeken en andere (foto)producten. Dit doe je door een account aan te maken op Myglossy.nl en foto’s, teksten en andere data te uploaden naar ons programma.

We hebben onze processen zo ingericht dat je ten alle tijden zelf toegang hebt tot jouw data en deze kunt wijzigen. Informatie over het verwijderen van jouw data en account, hoe je jouw gegevens kunt wijzigen en hoe je jouw projecten en geüploade data kunt verwijderen vind je op de pagina Mijn gegevens wijzigen.

Meer informatie over hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens vind je in onze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Parkstraat 15, 6881 JB te Velp GLD

De heer Y. Becker is de Functionaris Gegevensbescherming van My Glossy. Hij is te bereiken via info@myglossy.nl.

My glossy, gevestigd aan de Parkstraat 15, 6881 JB te Velp GLD, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

My Glossy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Verwerking persoonsgegevenens ten behoeve van betalingen

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u aan My Glossy verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen overgedragen worden – onder meer gebruikt voor:

a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;

b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;

c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;

d) Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschiedt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen betaal-aanbieder.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@myglossy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

My Glossy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • My Glossy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • My Glossy volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
 • My Glossy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

My Glossy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van My Glossy) tussen zit. My Glossy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • WordPress met Woocommerce: voor het registreren en afhandelen van bestellingen.
 • MyGlossy editor: voor het ontwerpen van onze glossy’s.
 • Google Analytics: voor het vastleggen en analyseren van bezoekersgedrag op MyGlossy.
 • Hotjar: voor de analyse van bezoekersgedrag en het uitvoeren van enquetes onder website bezoekers.
 • Google Optimize: voor het uitvoeren van A/B en multivariatie testen ten behoeve van het verbeteren van de website ervaring.
 • ActiveCampaign: voor de uitvoering van (gepersonaliseerde) e-mailcommunicatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

My Glossy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 36 maanden > Uitlevering order en communicatie over geleverde producten en diensten. Communicatie over producten en diensten gerelateerd aan het geleverde.

Personalia > 36 maanden > Uitlevering order en communicatie over geleverde producten en diensten. Communicatie over producten en diensten gerelateerd aan het geleverde.

Adres > 36 maanden > Uitlevering order en communicatie over geleverde producten en diensten. Communicatie over producten en diensten gerelateerd aan het geleverde.

Delen van persoonsgegevens met derden

My Glossy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Informatie over het verwijderen van jouw data en account, hoe je jouw gegevens kunt wijzigen en hoe je jouw projecten en geüploade data kunt verwijderen vind je op de pagina Mijn gegevens wijzigen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door My Glossy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@myglossy.nl.

In verband met de privacy van onze gebruikers verstrekken we geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige gegevens aan anderen dan de accounthouder. We kunnen jouw verzoek daarom alleen uitvoeren als je je jouw verzoek verstuurt vanuit het mailadres dat is gekoppeld aan het account. We zullen het dan zo snel mogelijk in behandeling nemen en terugkoppelen aan de accounthouder.

My Glossy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

My Glossy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@myglossy.nl.